Sinti

De la Vikipidiya
Ja kai: phiripen, rodipen

Flag of the Romani people.svg Sinte' (Sinti) si Romane manusha so avilen (15to shelbersheste) kai akanutne thema Jermaniya thai Estrexa. Palal kodya rigyarden pen pe dui droma: le Eftavagarya thai le Estraxarya. Le Eftavagarya gelen ki akanutni Franchiya kai xamomen le thanutne romenca, navyarde Manusha. Le Estraxarya gelen kai Italiya thai Estutni Europa buteder kai thema Kroatiya, Ungariya, Transilvaniya, Chexiya thai Slovakiya.

Mashkar lenge si bare bashavne vai gilavne, sar sas o Jango Reinhardt, vi ando khelsastimasko (sportesko) umal, sar o Johann Trollmann.

Bibarilo lekh

Kadava lekh si bibarilo, akana si numa ekh kotor. Kana janes buteder, shai te lachhares les.