Xamomi chhib

De la Vikipidiya
Ja kai: phiripen, rodipen

Ekh xamomi chhib si ekh chhib kerdini kana manusha so janen thai vakyaren pe verver chhiba jiven khetanes. Nai sar ekh pijin anda kodoya so le vakyarne janen mishto le chhiba savyandar keren e nevi xamomi chhib. Ama ekh pijin kerdivel kana le manusha so na janen ekh chhib (vai chhiba) avrengo thai trebul te vakyaren lenca atunch keren ekh mesti chhib. Vi ekh xamomi chhib nai sar ekh kreyolikani chhib anda kodoya so voi chi avel andar ekh pijin sar si le kreyolikane.

Misala: