Chhib

De la Vikipidiya
Ja kai: phiripen, rodipen

Kadava lekh si pe chhiba vakyarde/lekhavde le manushendar. O aver xatyaripen le lavesko si kai Chhib (korposki)

Ekh chhib si ekh mashkar te tradel (bichhalel) janglimata mashkar manusha. Si labyardi sar i vakyardi chhib vi sar i lekhavdi chhib.