Chib

De la Vikipidiya

Kadava lekh si pe chhiba vakyarde/lekhavde le manushendar. O aver xatyaripen le lavesko si kay Chib (korposki)

Yek chib si Yek mashkar te tradel (bichhalel) janglimata mashkar manusha. Si labyardi sar i vakyardi chib vi sar i lekhavdi chib.