Prinjardi chhib

De la Vikipidiya
Ja kai: phiripen, rodipen

Ekh prinjardi chhib si ekh chhib so avel prinjardi palal zakono sar e mai zorali anda ekh stato. Butvar, kadaya chhib si e chhib le bareder seleski andar ekh them.

Ande varesave staturya si buteder prinjarde chhiba sar ando Afghanistan, Boliviya, Indiya (Bharat), Paraguay thai aver. Si vi staturya kai nai ni ekh prinjardi chhib sar Svedo, Phandlo Thagaripen, Phandle Staturya, ama kothe si ekh chhib mai zorali.

Bibarilo lekh

Kadava lekh si bibarilo, akana si numa ekh kotor. Kana janes buteder, shai te lachhares les.