Thailand

De la Vikipidiya
Thailand

Thailand si yek Them ando Asiya.

Bibarilo lekh

Kadava lekh si bibarilo, akana si numa ekh kotor. Kana janes buteder, shai te lachhares les.