Rekshan'Ator

De la Vikipidiya

Yek Rekshan'Ator si yek Than kay e Rekshan butirel.

Yek Rekshan'Ator ando Efgenisthem