Palestina

De la Vikipidiya

E Them Pilestinê (arabikanes: Filastīn / فلسطين - Daulat Filastin / دولةفلسطين) si yek them andi Mashkarutni Asiya.

Bibarilo lekh

Kadava lekh si bibarilo, akana si numa ekh kotor. Kana janes buteder, shai te lachhares les.