Palenciya (provinciya)

De la Vikipidiya
Provinciya Palenciya

Palenciya si ekh provinciya ande Komunitatya Kastiliya thay Leon. Palal o gin e manushengo katar o bersh 2009, kathe jiven 173,306 manusha. Mashkar lende, 50% jiven kay lako sherutno foro, Palenciya.