Jorjiya (them)

De la Vikipidiya
Jorjiya

E Jorjiya si yek Them andi Evropa.

Bibarilo lekh

Kadava lekh si bibarilo, akana si numa ekh kotor. Kana janes buteder, shai te lachhares les.