Sari la conținut

Home Alone

De la Vikipidiya
O kher kaj dikhǒvel anθ-o fìlmo sar familiaqo kher ël McCallisterenqo

O Home Alone (Korkorro Kheresθe) si jekh 1990 berśesqo amerikàqo krećiunosqo asabnasqo fìlmo redźisardo ël Chris Columbusθar thaj xramosardo thaj kerdo ël John Hughesosθar. O jèkhto fìlmo anθ-i serìa ël Home Alonesθar, o fìlmo si les sar bare ćerxaja o Macaulay Culkin, o Joe Pesci, o Daniel Stern, o John Heard thaj i Catherine O’Hara. O Culkin khelel o Kevin McCallister, jekh raklo kaj arakhel pesqo suburbanosqo kher anθ-o Chikago kaθar ćhora pala so pesqi familia bistarel les kana ʒal anθ-e vakance te nakhel o Krećiuno anθ-o Pariź.

Paramići[editisar | modificare sursă]

I familia McCallister mangel te ʒal k-o Pariź te nakhel pesqo Krećiuno thaj kidel pes k-o kher ël Kate-aqo thaj Peter-osqo anθ-jekh Chikagosqo subùrbo i răt anglal te ʒalθar. O maj terno raklo ël Kate thaj Peter-osqo, o Kevin, si bilośalo sosqe pesqe maj phure phrala-phenă thaj vërură keren miśto anθar lesθe. O Kevin kerel dilimata kana i familia kidel pes te xal khethanes thaj pala jekh tikno mariben ël maj phuro phraleça, ël Buzzoça, kana o avionosqo bilèto ël Kevinosqo ʒal anθ-o gunojesqo than bi te mangel, so del sar rezultèto kë pesqi dej, i Kate, bićhalel les te sovel korkorres anθ-o maj ućo kotor ël kheresqo. O Kevin vakărel ʒungales pesqe dejaqe kë mukhlăs ël avere ʒene anθar i familia te keren miśto anθar lesθe thaj mangel kë pesqi familia ći maj kamas-eksistuil. Anθ-i răt, phare balvală keren jekh elektronikano xasaviben, kaj kerel te na ʒan miśto ël baśnosqe ćasură so del kë i familia sovel prea but anθ-i detexarin. Sar trebal te aresel but sigo k-o aeropòrto, o Kevin si mukhlo korkorres kherăθe bi te mangel kodo.

O Kevin uśtil-pes thaj arakhel kë naj konik anθ-o kher ama ël vordona si inke anθ-i garaźa ama o Kevin ći ʒanel kë pesqi familia pokindăs te haznil avere bare vordona te ʒal k-o aeropòrto. Dindoj pes godĭ kë pesqo mangliben avilo ćhaćho, vov si but lośalo kë akana si slobodno. Maj palal, o Kevin avel daravdo kaθar o murś kaj ʒivel paśal pesqo kher, o “Phuro Murś” Marley, kaj si phendo kë si jekh seriàlno mudarutno kaj mudardăs pesqi familia. O kher ël McCallisterenqo si sigo rodli kaθar ël “Kingărde Ćora”, o Harry thaj o Marv, duj ćora kaj gele te ćoren anθ-e avere khera ël mahalaqe. O Kevin butʒangles kerdăs lenqe te gïndisaren kë i familia si inke khere, so kerel kë von trebal te aʒukeren anglal te śaj zumaven te ćoren ël McCallisterenqe kheresθar.

I dej i Kate del pes godĭ kana si p-o aviòno kë o Kevin sas mukhlo khere, thaj kana aresel i familia anθ-o Pariź, siklŏvel kë n-aśti te ʒal palpale k-i Amerika ferdi pala duj dĭvesa, thaj inke na ʒan miśto ël telefonosqe lìnie anθ-o Chikago. O Peter thaj ël avere ʒene ël familiaθar aćhen anθ-o pesqo phralesqo apartamènto anθ-o Pariź thaj i Kate aresel te arakhel jekh aviòno kaj ʒal k-o Scranton, Pennsylvania. Voj zumavel te arakhel jekh aviòno karing o Chikago, nùma sa ël bilètură si deźa bikinde. Jekh baśaldo kaj bućhol Gus Polinski aśunel so phenel i Kate thaj phenel laqe kë śaj avel lesqe dromale polka bandeça, te kerel drom khethanes karing o Chikago anθ-jekh baro vurdon.

Anθ-e sajekh vaxt, p-o Reveliòno ël Krećiunosqo, o Harry thaj o Marv agorutnes aresen te ʒanen kë si ferdi o Kevin anθ-o McCallisterenqo kher, thaj o Kevin aśunel len kana vakăren anθar penqo plàno te ʒan te ćoren kaθar lesqo kher akaja răt. O Kevin astarel te xatărel pes kë mangel palpale pesqi familia thaj mangel jekhe Santa Klausesθar te śaj del palpale pesqi familia vaś o Krećiuno. Vov ʒal k-i khangeri te dikhel ël gilavne gilaben thaj kana maladŭvel aver data ël Marley-eça kothe, sikavel lesqe kë naj ćhaćho kë mudardăs pesqi familia. O Marley sikavel lesqe kë pesqi raklesqi rakli si maśkar ël gilavnĕnθe thaj phenel kë śoha maladŭvlăs la sosqe si les jekh bilaćhi relàcia pesqe rakleça. O Kevin phenel ël Marley-esqe kë kamas-avel laćhi butĭ te laćhărel lesqi relàcia pesqe rakleça.

O Kevin ʒal palpale kheresθe thaj thodăs bută anθ-o kher te dukhavel ël ćoren. O Harry thaj o Marv ʒan andre bivojaqes, peren anθ-ël dukhavne aparàtură, thaj si len maj but phuknă. Kana o Harry thaj o Marv naśen pal-o Kevin anθ-o kher, vov akharel i polìcia thaj butʒangles kerel te aven ël ćora anθ-jekh paśutno kher kaj ći ʒivel konik kaj deźa gele bivojaqes anglunes. O Harry thaj o Marv naśen karing ël Kevinosθe thaj kamen te dukhaven les, ama o Marley avel thaj del len dab zorales pesqe ivesqe xanavnăça. Ël policistură aven thaj phandaven ël Harryos thaj ël Marvos, ʒanglindoj save kherĕnθar ćordĭne sosqe sas lenqe aćarutno te mukhen o pani te ʒal ël thavdlinaθar palal so ćordĭne jekhe kheresθar (pala kodo sas len akharde ël “Kingărde Ćora”).

O dĭves ël Krećiunosqo, o Kevin si anglutnes bilośalo te arakhel kë pesqi familia si inke avral, ama i Kate aresel kheresθe thaj von laćhăren penqi relàcia. Ël avere manuśa ël familiaθar posle aresen palpale pala so aʒukerdĭne anθ-o Pariź ʒi ka von śaj arakhen jekh aviòno kaj ʒal direktones k-o Chikago. O Kevin ći phenel khanći anθar o konflìkto ël ćorença, ama lesqo dad o Peter arakhel o malavdo sumnakuno dand ël Harry-osqo. Athoska o Kevin dikhel sar o Marley laćhărel i relàcia pesqe rakleça, ël raklesqe ʒuvlaça thaj ël raklesqe raklăça.

Sar sas dikhlo kaθar o publìko[editisar | modificare sursă]

P-i internetosqi rig Rotten Tomatoes, o fìlmo si phendo śukar kaθar 67% ël manuśenθar kaj kerdĭne 61 rećenzie, o normàlno ginaviben isindoj 5.8/10. O khethano faliben ël internetosqe rigaqo phenel, “O butivar ama na savaxt asabnasqi idèja ël Korkorro Kheresqi ʒal prea dur ama si aźutisardi kaθar o miśto kheliben ël Macaulay Culkinosqo thaj ël avere zurale ćherxaja.” P-o Metacritic, o fìlmo si les jekh maśkarutno ginaviben sar 63 anθar 100, p-i bàza enă kritìkisarutne, so mangel te phenel kë o fìlmo si “dosta śukares dikhlo”. Ël publìkură kaj sas pućhle kaθar o CinemaScore dăs o fìlmo jekh maśkarutno ginaviben “A” p-o jekh klidino kaj ʒal kaθar o A+ ʒi k-o F.