Foro

De la Vikipidiya
Ja kai: phiripen, rodipen

Die Skyline von Los Angeles Yek foro (vai diz, zis) si yek thanipen so si varvar sar yek gav palal lesko baripen, gin vi butvaripen le manushenge. Kerdino andar beshipnaske, industriyalikane thai ekonomikane riga so si kidime kai ek phuvipnasko than.

O lav foro avel andar i grekikani ćhib, lino ande 11to-12to shelbersha.

Bibarilo lekh

Kadava lekh si bibarilo, akana si numa ekh kotor. Kana janes buteder, shai te lachhares les.