Erasiyako

De la Vikipidiya
Evrasiya
Dikhimos la Afrikiyako thai la Evrasiyako

I Evrasiya si yek bixutando kotor la Phuvyako so buxlyol ande Barodvipturya Evropa thai Asiya. Voi shai te avel yek superbarodvib, yek kotor le Barodviptesko Afrika-Evrasiya, vai yek chacho Barodvip.

Sikavno:Barodvip

Riga la sundalake

Afrika Mashkarutni Afrika · Oriyentutni Afrika · Nordutni Afrika · Sudutni Afrika · Okchidentutni Afrika
Bare Doryavurya · Guineya · Shing la Afrikyako · Maghrebo · Mediteranikani rig  · Sahel · Tel-Saharikani Afrika · Sudan

Amerikurya Nordutni Amerika Karibikane dvipa · Mashkarutni Amerika · Nordutni Amerika
Bare doryavurya · Bare mala · Latinikani Amerika · Nordokchidentutno Pachifiko · Pacifikaneski rig
Sudutni Amerika Andikane thema · Guyana · Latinikani Amerika · Patagoniya · Pacifikaneski rig · Sudutno shing

Eurasiya Asiya Mashkarutni Asiya · Oriyentutni Asiya · Nordutni Asiya · Sudutni Asiya · Sudoriyentutni Asiya · Okchidentutni Asiya
Anatoliya · Arabiya · Kaukaz · Indiya · Levant · Duryardo Oriyento  · Pacifikaneski rig · Siberiya
Europa Oriyentutni Europa · Nordutni Europa · Sudutni Europa · Okchidentutni Europa
Balkanurya · Baltikani rig · Benelux · Britanikane dvipa · Kaukaz · Mashkarutni Europa · Mediteranikani rig · Nordutni rig · Skandinaviya

Ocheaniya Australasiya · Melanesiya · Micronesiya · Polinesiya
Pachifikaneski rig

Polarikane riga Arktikani · Antarktikani