Desi ginavipnasko sistemo

De la Vikipidiya
Ja kai: phiripen, rodipen

O Desi ginavipnasko sistemo labyardyovel kai Bharat (Indiya), Pakistan, Bangladesh thai Myanmar (Burma).

Nav Gin Zerongo gin Ovestuno sistemo (xarni shopni)
एक/एख (Ek/Ekh) 1 0 1 (Ekh)
दस/देश (Das/Desh) 10 1 10 (Desh)
सौ/शेल (Sau/Shel) 100 2 100 (Shel)
सहस्त्र (Sahastr) / हजार (Hazaar) 1,000 3 1,000 (Miye)
लाख (Lakh) 1,00,000 5 100,000 (Shel miye)
करोड़ (Kror) 1,00,00,000 7 10,000,000 (Desh miliyonurya)
अरब (Arab) 1,00,00,00,000 9 1,000,000,000 (Ekh biliyono)
खरब (Khǎrǎb) 1,00,00,00,00,000 11 100,000,000,000 (Ekh shel biliyonurya)
नील (Neel) 1,00,00,00,00,00,000 13 10,000,000,000,000 (Desh triliyonurya)
पद्म (Pǎdmǎ) 1,00,00,00,00,00,00,000 15 1,000,000,000,000,000 (Ekh kadraliyono)
शंख (Shankh) 1,00,00,00,00,00,00,00,000 17 100,000,000,000,000,000 (Ekh shel kadraliyonurya)
महाशंख (Mahaashankh) 1,00,00,00,00,00,00,00,00,000 19 10,000,000,000,000,000,000 (Desh qvintiliyonurya)

Le mai jangle si lakh, kror thai arab.