Chhon (bersheski)

De la Vikipidiya
Ja kai: phiripen, rodipen

yek chon si yek kotor vaxtesko so trebul la Chonyaki (o cheresko korpo) te truyarel yek var i Phuv, opretele 27.3 divesa.

Bibarilo lekh

Kadava lekh si bibarilo, akana si numa ekh kotor. Kana janes buteder, shai te lachhares les.