Austin

De la Vikipidiya

Austin si yek Foro ande PhSA.

Bibarilo lekh

Kadava lekh si bibarilo, akana si numa ekh kotor. Kana janes buteder, shai te lachhares les.