Zagreb

De la Vikipidiya

E Zagreb si yek foro andi Kroatiya.

Bibarilo lekh

Kadava lekh si bibarilo, akana si numa ekh kotor. Kana janes buteder, shai te lachhares les.