Puraneder versiye

10 eftatonai 2021

9 pervonai 2016

11 tritonai 2013

7 tritonai 2013

12 duitonai 2013

13 pervonai 2013

13 deshuduitonai 2012

3 deshtonai 2012

13 enyatonai 2012

23 eftatonai 2012

10 eftatonai 2012

17 shovtonai 2011

23 tritonai 2011

6 duitonai 2011

16 oxtotonai 2010

17 shtartonai 2010

14 oxtotonai 2009

5 shtartonai 2009

20 tritonai 2009

3 tritonai 2009

8 duitonai 2009

18 deshtonai 2008

27 enyatonai 2008

4 enyatonai 2008

8 oxtotonai 2008

5 oxtotonai 2008

7 eftatonai 2008

17 shovtonai 2008

8 shovtonai 2008

23 panjtonai 2008

15 panjtonai 2008

12 panjtonai 2008

3 panjtonai 2008

2 panjtonai 2008

23 shtartonai 2008