Puraneder versiye

Jump to navigation Jump to search

22 panjtonai 2017

22 tritonai 2017

2 shtartonai 2013

7 tritonai 2013

3 tritonai 2013

30 pervonai 2013

16 pervonai 2013

12 deshuduitonai 2012

10 deshuduitonai 2012

6 enyatonai 2012

19 oxtotonai 2012

12 oxtotonai 2012

4 oxtotonai 2012

2 oxtotonai 2012

20 shovtonai 2012

19 shovtonai 2012

15 shtartonai 2012

3 duitonai 2012

15 pervonai 2012

10 pervonai 2012

24 deshuduitonai 2011

10 shovtonai 2011

26 panjtonai 2011

5 panjtonai 2011

10 shtartonai 2011

19 deshuduitonai 2010

21 deshuekhtonai 2010

8 deshuekhtonai 2010

7 deshuekhtonai 2010

3 deshtonai 2010

27 enyatonai 2010

18 enyatonai 2010

16 enyatonai 2010

14 oxtotonai 2010

29 eftatonai 2010

24 shovtonai 2010

7 duitonai 2010

1 pervonai 2010

2 deshuduitonai 2009

29 deshuekhtonai 2009

17 deshuekhtonai 2009

26 deshtonai 2009

13 deshtonai 2009

1 enyatonai 2007

14 deshuduitonai 2006

9 oxtotonai 2006

13 eftatonai 2006

50 mai vechi