Thomas Jefferson

De la Vikipidiya
Thomas Jefferson

O Thomas Jefferson (1743-1826) sas yek prezidento ande Phandle Staturya la Amerikiyake.

Bibarilo lekh

Kadava lekh si bibarilo, akana si numa ekh kotor. Kana janes buteder, shai te lachhares les.