The Bahamas

De la Vikipidiya
Bahamas

E Bahamas si yek them andi Kareybe.

Bibarilo lekh

Kadava lekh si bibarilo, akana si numa ekh kotor. Kana janes buteder, shai te lachhares les.