Taiwan

De la Vikipidiya
Taiwan

E Taiwan si yek them.

Bibarilo lekh

Kadava lekh si bibarilo, akana si numa ekh kotor. Kana janes buteder, shai te lachhares les.