Mish

De la Vikipidiya
Mish

O Mish, sî yek organo

Bibarilo lekh

Kadava lekh si bibarilo, akana si numa ekh kotor. Kana janes buteder, shai te lachhares les.