Martin Luther

De la Vikipidiya

Martin Luther - Jermaniya.

Bibarilo lekh

Kadava lekh si bibarilo, akana si numa ekh kotor. Kana janes buteder, shai te lachhares les.