Kenya

De la Vikipidiya
Kenya

E Kenya si yek them andi Afrika.

Bibarilo lekh

Kadava lekh si bibarilo, akana si numa ekh kotor. Kana janes buteder, shai te lachhares les.