Haiti

De la Vikipidiya
Haiti

E Haiti si yek them andi Nordutni Amerika.

Bibarilo lekh

Kadava lekh si bibarilo, akana si numa ekh kotor. Kana janes buteder, shai te lachhares les.