Ghana

De la Vikipidiya
Ghana

E Ghana si yek them andi Afrika.

Bibarilo lekh

Kadava lekh si bibarilo, akana si numa ekh kotor. Kana janes buteder, shai te lachhares les.