Gabon

De la Vikipidiya
Gabon

E Gabon si yek them andi Afrika.

Bibarilo lekh

Kadava lekh si bibarilo, akana si numa ekh kotor. Kana janes buteder, shai te lachhares les.