Entrena

De la Vikipidiya

Entrena si ekh gav kay La Rioja (Spaniya).

Entrena
Bibarilo lekh

Kadava lekh si bibarilo, akana si numa ekh kotor. Kana janes buteder, shai te lachhares les.