Dominica

De la Vikipidiya
Dominica

E Dominica si yek them andi Kareybe.

Bibarilo lekh

Kadava lekh si bibarilo, akana si numa ekh kotor. Kana janes buteder, shai te lachhares les.