Baxt

De la Vikipidiya

Baxt (English: Luck) si yek luck.

Bibarilo lekh

Kadava lekh si bibarilo, akana si numa ekh kotor. Kana janes buteder, shai te lachhares les.