Barcelona

De la Vikipidiya

E Barcelona si yek foro andi Spaniya.

Bibarilo lekh

Kadava lekh si bibarilo, akana si numa ekh kotor. Kana janes buteder, shai te lachhares les.