Atlanta

De la Vikipidiya
Montage Atlanta.jpg

Atlanta si yek Foro ande PhSA.

Bibarilo lekh

Kadava lekh si bibarilo, akana si numa ekh kotor. Kana janes buteder, shai te lachhares les.